Tilaa Yhteiskuntapoltiikkalehti.Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi, jossa kuuluu ajattelun ääni. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä.

YP:n julkaisijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

ISSN 1455–6901 (painettu)
ISSN 1458-6118 (verkkojulkaisu)

Osastot

Artikkelit-osastossa julkaistavien tekstien tulee perustua vankkaan konkreettiseen tutkimukseen, joka on tuottanut uutta tietoa. Artikkelien taso kontrolloidaan referee-menettelyllä.

Artikkelin pituus on enintään 5 000 sanaa lähdeluetteloineen. Kirjoittajan tulee laatia artikkelista lyhyt, enintään 300 sanan mittainen englanninkielinen tiivistelmä English summarya varten. Myös artikkelin otsikon tulee olla tiivistelmässä englanninkielinen. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi tutkimuskysymykset, -menetelmät sekä keskeiset tulokset ja päätelmät. Tiivistelmään tulee sisällyttää englanninkieliset avainsanat (keywords). Toimitus käyttää kaikki tekstit kielentarkistuksessa.

Analyysit-osastossa julkaistaan katsauksenomaisia käsitteellisiä, tilastollisia, sekundaari- tai case-aineistoihin perustuvia erittelyjä. Analyysin pituus on enintään 3 500 sanaa lähdeluetteloineen. Kirjoittajan tulee laatia analyysista lyhyt, enintään 300 sanan mittainen suomenkielinen tiivistelmä, josta tulee käydä ilmi tutkimuskysymykset, -menetelmät sekä keskeiset tulokset ja päätelmät.

Avauksia-osastossa viritetään tutkimustietoon pohjautuvia tuoreita näkökulmia, kysymyksiä ja ideoita. Avauksen pituus on enintään 3 000 sanaa lähdeluetteloineen.

Ajassa liikkuu -osastossa julkaistaan ajankohtaisia haastatteluja, lyhyitä ajankohtaisia tekstejä sekä kirja-arvioita. Arvosteltavista kirjoista toimitetaan arvion ohessa seuraavat tiedot: kirjoittajan nimi, kirjan nimi, julkaisija ja julkaisuvuosi.

Ajatusten Tonava ottaa vastaan tuoreita ja nasevia otoksia ajan ilmiöistä osoitteessa yhteiskuntapolitiikka at thl.fi.

E-julkaisuina voidaan julkaista ajankohtaisia tutkimuksia, jotka ilmestyvät verkossa jo ennen niiden ehtimistä painettuun lehteen.

Toimitusprosessi

Artikkelit-osastolle tarjotut käsikirjoitukset lähetetään aina arvioitavaksi vähintään kahdelle anonyymille arvioijalle. Arvioitsijat ovat käsikirjoituksen aihealueen asiantuntijoita.

Toimitus tekee julkaisupäätöksen asiantuntijalausuntojen perusteella. Toimitus lähettää kaikki lausunnot myös kirjoittajien tiedoksi.

Lausunnossa arvioitsijoita pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

  • tutkimusongelman muotoilu
  • olemassa olevan tutkimuksen tuntemus
  • aineiston laatu
  • analyysin laatu
  • esitystavan laatu
  • pituuden suhde tekstin informaatioarvoon
  • teorian, aineiston ja tulosten sisäinen logiikka
  • teeman tärkeys YP:n julkaisualueen kannalta.

Arvioitsijoilta pyydetään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Ovatko käsikirjoituksen tutkimukselliset ansiot sellaiset, että se soveltuu julkaistavaksi YP:n artikkeliosastossa? (Kyllä, sellaisenaan; Kyllä, jos sitä hieman muokataan liitteessä esittämieni ehdotusten suuntaisesti; Ehkä, jos sille tehdään perusteellinen uudelleenmuokkaus liitteenä esittämieni ehdotusten mukaisesti [edellyttää uusinta-arvion]; Ei)
  2. Jos käsikirjoitus ei mielestäsi sovellu artikkeliksi, onko se julkaisukelpoinen YP:n Analyysit-osastossa? (Kyllä; Ei)

Lisäksi arvioitsijat laativat käsikirjoituksesta vapaamuotoisen yleisarvion.

Huom. Lehden muihin osastoihin (Analyysit, Avaukset, Ajassa liikkuu, Ajatusten Tonava) tarjotut käsikirjoitukset arvioidaan toimituksessa.

Lehti ei peri kirjoittajamaksuja. Tekstejä voi käyttää CC-BY-NC-ND-lisenssin mukaisesti. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Yhteiskuntapolitiikka-lehdellä.

YP:n toimituspolitiikan sekä erityisesti artikkeliosaston referee-käytännön asianmukaista hoitamista seuraa ja valvoo lehden toimitusneuvosto.

Toimitusneuvosto 1.1.2020 – 31.12.2022

Sakari Karvonen, tutkimusprofessori, THL (puheenjohtaja)
Minna van Gerven, professori, Helsingin yliopisto
Tuula Helne, johtava tutkija, Kela
Päivi Honkatukia, professori, Tampereen yliopisto
Lauri Kokkinen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Kati Kuitto, erikoistutkija, Eläketurvakeskus
Johanna Lammi-Taskula, tutkimusprofessori, THL
Tomi Lintonen, tutkimusjohtaja, Alkoholitutkimussäätiö
Timo Sinervo, tutkimusprofessori, THL
Mari Vaattovaara, professori, Helsingin yliopisto
Esa Väliverronen, professori, Helsingin yliopisto
Lina Van Aerschot, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Katariina Warpenius, erikoistutkija, THL
Tuukka Tammi, päätoimittaja (esittelijä)
Tuukka Lahti, toimitussihteeri (sihteeri)

Yhteiskuntapolitiikka käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Vuoden 2020 ilmestymispäivät

Julkaisuarkisto Julkariin.1/20 – 14.2.

2/20 – 3.4.

3/20 – 12.6.

4/20 – 18.9.

5-6/20 – 27.11

Rinnakkaistallennus

Yhteiskuntapolitiikka-lehden (YP) toivomus on, että artikkeleita ei rinnakkaistallenneta vaan käytetään latauslinkkiä lehden omaan julkaisuarkistoon (www.julkari.fi) ja siellä olevaan olevaan pdf:ään.

Väitöskirjoihin tulevia YP-lehden artikkeleita saa julkaista väitöskirjan yhteydessä myös sen avoimessa verkossa olevassa versiossa.

Rekisteriseloste

Saavutettavuusseloste